02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته امورگمرکی

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته امورگمرکی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته امورگمرکی در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی امورگمرکی: اهدای زمان به دانشجویان امورگمرکی برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.